e-olearys.ee

Privaatsuspoliitika


APOLLO GROUP ja kontserni kuuluvate ettevõtete ANDMEKAITSETINGIMUSED

ÜLDINE

Käesolevad Apollo Groupi ja Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete (edaspidi Apollo Group) ning Apollo Klubi liikmete andmekaitsetingimused kehtestavad üldised põhimõtted, mille alusel Apollo Group töötleb füüsilisest isikust klientide ja kasutajate isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kohalduvad kõigi klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Apollo Group kontserni kuuluvate ettevõtete kaupu ja tooteid, tarbivad teenuseid, külastavad Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete veebilehti, kaupluseid, kinosid või restorane või tarbivad muul viisil või muid Apollo Group kontserni kuuluvate ettevõttete tooteid või teenuseid.

 

Apollo Group OÜ, registrikood 12383236, aadress Tartu mnt 80d Tallinn 10112 on kontsern, kuhu kuuluvad erinevad meelelahutuse ja toitlustusega tegutsevad järgmised ettevõtted Baltikumis (Eestis, Lätis ja Leedus): Apollo kauplused; Apollo kinod; Blender kohvikud; Ice Cafe kohvikud; O´Learys’e restoranid; Estonian ja Baltic Film Distribution filmide levitamise ja tootmise üksused, IT lahendustele orienteeritud üksus APL Digital Solutions OÜ ning lisaks KFC kaubamärgi all tegutsevad restoranid Baltikumis ja Soomes, samuti Vapiano kaubamärgi all tegutsevad restoranid Baltikumis ja Soomes.

 

Apollo Klubi on ID kaardil põhinev püsikliendiprogramm, mis pakub Apollo Klubis registreeritud liikmele püsikliendisoodustusi ja elamusi Apollo poodides, Apollo kinodes, O’Learys meelelahutuskeskustes, IceCafes ja Blenderi mahlabaarides, Vapiano restoranides.

 

Käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud töötlemistoimingute vastutav töötleja on Apollo Group OÜ, registrikood 12383236, aadress Tartu mnt 80d Tallinn 10112.

 

MÕISTED

 

Andmesubjekt (edaspidi ka Teie/Sina) on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Apollo Group töötleb.

 

Isikuandmed igasugune teave Teie kohta, mis võimaldab tuvastada Teie isiku.

Apollo Group või Apollo Groupi kontserni kuuluv ettetvõte kogub enamasti isikuandmeid Teilt endalt, lähtuvalt Teie seosest Apollo Groupiga või , näiteks Teile teenuse osutamise või Teile pakutavate kaupade ning toodete müügi raames.

 

Vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Apollo Groupi poolt töödeldavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Apollo Group OÜ, asukoht Tartu mnt 80d Tallinn 10112, e-posti aadress info@apollo.ee või andmekaitse@apollogroup.ee.

Apollo Groupi kontserni kuuluvad järgmises loetelus sisalduvad ettevõtted ja nende kontaktandmed:

Apoll Klubi info@apollo.ee

Apollo poed info@apollo.ee

Apollo kinod info@apollokino.ee

Blender kohvikud ja Ice Cafe kohvikud info@blenderjuice.ee

KFC kaubamärgi all tegutsevad restoranid  info@kfc.ee

O´Learys’e kaubamärgi all tegutsevad restoranid info@olearys.ee

Vapiano kaubamärgi all tegutsevad restoranid info@pianogroup.eu

Film Distribution filmide levitamise ja tootmise üksused info@filmdistribution.ee

APL Digital Solutions OÜ, registrikood 14994211, info@apollodigital.eu

 

Apollo Groupi poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda iga Apollo Groupi ettevõtte poole ülal toodud kontaktidel või e-posti aadressidel info@apollo.ee või andmekaitse@apollogroup.ee.

 

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid Apollo Groupi ettevõtte kui vastutava töötleja nimel (eelkõige koostööpartner, teenuspakkuja) Apollo Groupiga sõlmitud lepingu alusel.  Apollo Group kasutab volitatud töötlejaid seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamisteenuse osutamiseks), aga ka parema teenuse osutamise eesmärgil (näiteks veebilehtede arendajad jms). Apollo Group kui vastutav töötleja sõlmib kõigi oma volitatud isikutest koostööpartneritega lepingu, milles tagab Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse. Apollo Groupi ettevõtete volitatud koostööpartnerite andmed on kättesaadavad iga ettevõtte veebilehel või otse ettevõtte poole pöördudes.

 

Avaliku võimu kandjad volitatud isikuna töötlevad isikuandmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil, eeldusel, et kohustus andmete edastamiseks tuleb kehtivast õigusaktist (nt isikuandmete edastamine järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele vms) ning nendega eraldi lepingut andmete töötlemiseks ei sõlmita.

 

Kelle isikuandmeid Apollo Group töötleb (andmesubjektide kategooriad ja eriliiki isikuandmete töötlemine)?

Apollo Groupis töödeldakse eelkõige, kuid mitte ainult, järgmiste andmesubjektide isikuandmeid – Apollo Groupi ettevõtete veebilehtede külastajad, kasutajad, kliendid, müügikeskonna kasutajad, teenuste tarbijad jms.

 

Milliseid isikuandmeid Apollo Group töötleb?

Apollo Group töötleb Teie isikuandmeid vaid vajadusepõhiselt ning teenuse osutamise või töösuhte eesmärgil, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult, Teie nimi, isikukood, telefon, e-posti aadress, vajadusel posti ja tarneaadress, otseturunduse nõusolekud, kliendi või kasutajana registreeritud ostud.

Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

 

Apollo Groupi veebilehtede külastamisel võivad Apollo Groupi ettevõtted koguda Teilt ka anonüümseid (isikustamata) andmeid, mida ei saa siduda ühe kindla isikuga (sugu, vanus, keele eelistus). Isikustamata andmeteks on ka veebilehe külastamise aeg, veebilehelt alla laetud info, brauseri nimi ja operatsioonisüsteem, interneti-teenuse pakkuja jms veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. 

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Apollo Group töötleb Teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele eelkõige alljärgnevatel eesmärkidel:

 

Isikuandmete töötlemise alused.

Nõusolek. 

Teie poolt antud selgesõnalise nõusoleku toiminguteks enda isikuandmetega, selleks, et teavitada Teid tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kui Te ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi Teid huvitada võivatest toodetest või teenustest, saate ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

 

Lepinguliste kohustuste täitmine. 

Isikuandmete töötlemine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele (näiteks kliendileping).Näiteks kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus; kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma teenuste osutamise osas (nt kasutame kauba kohaletoimetamiseks); kliendiga suhtlemiseks ja kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks.

Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Sinuga sõlmitud Lepingus.

Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab meile tööle kandideerija isikuandmete töötlus järgnevat:

 

Seadusejärgse kohustuse täitmine.
Isikuandmete töötlemine on vajalik Apollo Group seadusjärgse kohustuse täitmiseks.

Töötleme Sinu isikuandmeid ka õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks. Näiteks tulenevad õigusaktidest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Lisaks võime olla kohustatud videosalvestust töötlema seaduse alusel seaduses nimetatud uurimisasutusele.

 

Eluliste huvide kaitsmine.
Isikuandmete töötlemine on vajalik Teie enda või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

 

Õigustatud huvi. 

Apollo Groupi kontserni kuuluva ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid või tooteid turul. Töötleme Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik Apollo Group või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ning juhul, kui see kaalub üles inimese põhiõigused ja -vabadused. Hinnang, kas Teie õigustatud huvi töödelda oma isikuandmeid kaalub üles teiste inimeste huvid, tuleb anda konkreetse juhtumi asjaolude põhjal.

 

Kaamerad (videovalve)

Apollo Groupi kuuluvate ettevõtete territooriumil, näiteks kauplustes, kinodes, restoranides paiknevad kaamerad (videovalve)  isikute ja vara kaitse eesmärgil.

Kaamerate videosalvestusi säilitatakse üldjuhul 30 päeva.

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestiste vastutavaks töötlejaks on Apollo Groupi ettevõte, kellele kaamera kuulub või kelle ettevõttesse kaamera on paigaldatud ning volitatud isikuks Apollo Groupi ettevõtte töötaja, kellel on oma tööülesannetest tulenevalt ligipääs videosalvestistele.

Seaduses sätestatud juhtudel jagab Apollo Group salvestusi õiguskaitseorganitega.

 

Turvameetmed.

Apollo Group rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Teie isikuandmetele on juurdepääs üksnes selleks volitatud töötajal. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduv rikkumine, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul ja korras Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekte. Kõik Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete veebilehtedel, e-poodides ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

 

Profiilianalüüs, otseturundus, uuringud.

Apollo Group võib teostada Teie isikuandmete profiilianalüüsi, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Profiilianalüüsi tulemusel ei teki Teile õiguslike tagajärgi.

Apollo Group võib kasutada Teie isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate kohta ning viia läbi kliendiuuringuid, näiteks rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võttes ühendust selle Apollo Groupi ettevõttega, kelle otsepakkumistest soovite loobuda.

 

Isikuandmete edastamine.

Apollo Group-il on õigus edastada Teie isikuandmeid Apollo Groupi kuuluvatele ettevõtetele (Apollo Kauplused, Apollo Kino, Blender mahlabaarid, IceCafe jäätisebaarid, O´Learyse restoranid, Vapiano restoranid, KFC restoranid jt), näiteks eripakkumiste, ostuboonuse või Apollo Klubi püsikleindiprogrammi soodustuse saamiseks.

 

Apollo Group-il on õigus ilma eraldi nõusolekuta edastada Teile infot Teie ja Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete vaheliste lepingute ja nende täitmise kohta ning Apollo Klubi kohta (boonuspunktidega seotud info, muudatuste info vms), samuti Teie jaoks olulisi teateid ning muud asjakohast olulist infot.

 

Teie isikuandmeid on õigus jagada kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu Apollo Group OÜ kontserni kuuluvate ettevõtetega sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks ning kellega sõlmitakse vastav lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine, reklaami- ja turunduspartnerid; makseteenuseid osutav partner; värbamisega seonduvaid teenuseid osutav partner, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad. Edastamine toimub vaid tingimusel, et edastamise eesmärk on seaduslik ning kolmanda isiku poolt toimub töötlus lepingu alusel, milles mh kohustub kolmas isik hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

 

Lisaks kolmandatele isikutele on Apollo Groupi ettevõtetel õigus edastada Teie isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb kehtivast õigusaktist.

 

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid.

 

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Isikuandmetega tutvumine.

Teil on igal ajal võimalus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda enda Apollo Klubi või vastava Apollo Groupi ettevõtte kontol.

Samuti on Teil võimalik taotleda juurdepääsu Apollo Groupi poolt kogutud isikuandmetele ning küsida koopiat Teie kohta kogutud isikuandmetest.

Isikuandmete muutmine ja parandamine.

Teil on igal ajal õigus enda kohta kogutud isikuandmeid muuta ja parandada.

Teie kontaktandmeid uuendatakse automaatselt vastavalt Teie enda poolt Apollo Groupi ettevõtetele või Apollo Klubile esitatud uutele kontaktandmetele.

Isikuandmete ülekandmine.

Teil on õigus ja võimalus alla laadida oma isikuandmed enda Apollo Klubi kontolt ning edastada need iseseisvalt mõnele teisele andmetöötlejale.

Apollo Group´il on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Apollo Group hinnangul turvaline.

Isikuandmete töötlemise piiramine. 

Kui avaldate soovi oma isikuandmete töötlemist piirata või keelata, säilitab Apollo Group Teie isikuandmeid vad juhul, kui see on vajalik muudel õiguslikel alustel.

Isikuandmete kustutamine.

Teil on igal ajal õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui esineb mõni õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus. Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik Teile ette nähtud personaalsed soodustused.

 

Teil on igal ajal võimalik oma isikuandmeid näha, muuta ja täiendada Apollo Klubi veebisaidil või Apollo Groupi kontserni kuuluvate ettavõtete veebisaitidel „Minu konto“ alas.

Isikuandmetega tutvumine:

 https://www.apollo.ee/privaatsus/tutvumise_taotlus

Isikuandmete kustutamine: https://www.dropbox.com/s/u7vskg5xvsygzos/Apollo_Klubi_isikuandmete_kustutamise_taotlus2.docx?dl=0

 

Kõigil ülaltoodud juhtudel saate pöörduda ka aadressil info@apollo.ee või  vastava Apollo Groupi ettevõtte poole ülaltoodud meiliaadressil.

Apollo Groupil või Apollo Groupi kontserni kuuluval ettevõttel on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist enne isikuandmete töötlemist Teie soovil. See tähendab, et Teilt nõutakse  digitaalalselt allkirjastatud taotlust või juhul kui seda ei ole võimalik esitada, siis isikut tõendava dokumendi esitamist koos võimaliku isiku tuvastamisega videosilla vahendusel.

 

Isikuandmete säilitamine ja tähtajad ja kustutamine.

Apollo Groupis säilitatakse Teie isikuandmeid seni kuni see on vajalik Teie isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või kuni õigusaktidest tulenevate tähtaegade saabumiseni. Üldjuhul säilitatakse kliendi isikuandmeid 10 aastat arvates kliendikonto viimasest kasutamisest ning seejärel kustutatakse kliendi isikuandmed automaatselt.

Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

 

Nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

 

Apollo Group ja Apollo Groupi kontserni kuuluv ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ka õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks kuni õigusaktides sätestatud eesmärkidel ning kuni õigusaktides sätestatud tähtaegadeni (näiteks raamatupidamisdokumendid või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni).

 

Nõusoleku tagasivõtmine.

Teil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta aadressil www.apollo.ee/klubi/ või tühistada uudiskirja tellimus läbi uudiskirjas toodud lingi või pöördudes Apollo Groupi klienditoe poole info@apollo.ee .

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne Teie nõusoleku tagasi võtmist toimunud isikuandmete töötlemist.

 

Teie õigused seoses Teie isikuandmete rikkumisega ja kaebuste lahendamine.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses Apollo Groupi andmekaisetingimustega või Te leiate, et mõni Apollo Groupi kontserni kuuluv ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus igal ajal pöörduda vastava Apollo Groupi ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel, Apollo Groupi  andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@apollogroup.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee ) või kohtu poole.

 

Apollo Groupil või kontserni kuuluval ettevõttel on igal ajal õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See on vajalik Teie isikuandmete turvalise töötlemise eesmärgi täitmiseks. Teie isiku tuvastamiseks nõutakse Teie poolt digitaalalselt allkirjastatud taotlust või juhul kui seda ei ole võimalik esitada, siis isikut tõendava dokumendi esitamist koos võimaliku isiku tuvastamisega videosilla vahendusel või Apollo Groupi poolt  aktsepteeritud viisil, mis võimaldab tuvastada Teie isikusamasuse.

 

Apollo Group vastab Teie taotlustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul pärast taotluse saamist. Apollo Groupil on õigus taotlusele vastamise tähtaega pikendada kahe (2) kuu võrra tulenevalt taotluse täitmise keerukusest ning ajamahukusest.

 

Andmekaitsetingimuste muutmine

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi konto loomise avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning need teadmiseks võtnud. Jätame endale õiguse vajadusel andmekaitsepoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest meie veebilehtedel ja võimalusel e-posti teel.

Kõigi isikuandmete andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@apollo.ee või andmekaitse@apollogroup.ee.

 

Apollo Groupil on igal ajal õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada viimaks need kooskõlla kehtivate õigusaktidega ning Apollo Groupi põhimõtte ja eesmärkidega.

Käesolevaid andmekaitsetingimusi on muudetud 18.10.2021.